קליניקה להשכרה לפי שעה, השכרת חדרי מטפלים


תקנון האתר

תקנון האתר 

קליניק ביי קליר

השירותים המוצעים:

השירותים המוצעים על ידי קליניק ביי קליר הינם השכרת חדרי טיפול וייעוץ לבעלי מקצועות חופשיים, בהם: פסיכולוגים, מאמנים אישיים, ומטפלים אלטרנטיביים.

החדרים כוללים: מיטת טיפולים, כיסא לרפלקסולוג, פינת ישיבה לפסיכולוג ומטופל, הכוללים כורסה, שולחן, כיסאות.

החדרים כוללים: תקשורת מחשבים באמצעות ״בזק בינלאומי״.
יקראו להלן וביחד: “השירותים” או “השירותים הדיגיטליים“. בתנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן:.

קליניק ביי קליק שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור “תנאי שימוש”.

לכל המונחים תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם ההצטרפות (הסכם הצטרפות למחזיקי כרטיס או הסכם סליקה לבתי עסק, לפי העניין) עליהם חתמת, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

תנאי שימוש אלה מופנים אליך, אולם אם הינך פועל בשם ו/או עבור בית עסק מסוים תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד.

מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

אתר האינטרנט של קליניק ביי קליק ייקרא להלן: “האתר”.

אפליקציות ככל שיהיו לאתר או לקליניק ביי קליק, ייקראו להלן: “האפליקציה” . 

 

השירותים

באפליקציה תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים שניתנים על ידי האתר בין באתר בין בכל דרך שתציע קליניק ביי קליק מעת לעת על פי המחירון המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

קליניק ביי קליק שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירותים מסויימים הכל על פי שיקול דעת.

מובהר כי הפרסום שיופיע בשירותים מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.


התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים

הנך מחוייב בתשלום בגין השירותים על פי המחירון המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

התשלומים בגין השירותים הינן על בסיס תעריף שעתי/ רכישת כרטיס שבועי או חודשי, הכל על פי מחירון האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

התשלומים יבוצעו בעת ההזמנה.

מדיניות ביטולים:

הנך רשאי לבטל את הזמנת השירותים עד 14 ימים טרם השימוש בשירותים. לא ניתן יהיה לבטל את הזמנת השירותים לתקופה הפחותה מ- 14 ימים, וכל עוד תבקש לשנות או לדחות מועד השימוש בשירותים עד 2 ימי עסקים, טרם מועד השימוש בשירותים, ניתן יהיה לדחות את השירותים, על בסיס זמן פנוי או בתיאום חדש של מועד ההזמנה.

לא ניתן יהיה לבטל את השימוש בשירותים בתקופה שתפחת מ- 24 שעות טרם מועד השימוש בשירותים.

ככל והמזמין לא מימש את ההזמנה לא יפטור אותו הדבר מהתשלום על פי הזמנת השירותים המהווה הסכם מחייב  בין הצדדים לכל דבר ועניין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותים לצורך רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי לאומי קארד.

כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של קליניק בי קליק.

רישום לשירותים

ייתכן וחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם. במידה וכך, יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן.

במהלך הרישום לאיזה מהשירותים ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים. כמו כן, במקרים מסוימים, תתבקש לבחור בשאלות מזהות, ולספק את התשובה להן. פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של הלקוח ושימוש בטוח יותר בשירותים.

הינך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות לאומי קארד כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך לאומי קארד. לאומי קארד לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם.

הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

סעדים

קליניק ביי קליק תהיה רשאית בכל עת לבטל את השירותים, שהזמנת ככל והתשלום לא בוצע או ככל ותפר הוראות האתיות שלה וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיך, להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את הכספים שתעביר ולהגביל מקורות כספיים ותשלומים, להגביל את גישתך לשירותים (לרבות וללא הגבלה, ליכולת לבצע העברת כספים ותשלומים) ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

אחריות וסיכונים

מובהר ומוסכם כי על המזמין לבטח את פעולותיו המקצועיות כלפי צדדים שלישיים ולקליניק ביי קליק לא תהא כל אחריות מכל מן וסוג שהוא באשר לפעולות אשר מקורן בפעילות המקצועית של המזמין.

פרטיות

כללי

בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק  לקליניק ביי קליק מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, תאריך הלידה, מגדרך, כתובת, מיקוד, מספר טלפון נייד, מספר מזהה המופיע על דפי פירוט החשבון, מקום הולדתך.

קליניק ביי קליק אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של קליניק ביי קליק.

Cookies

“Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעולות כלשהן פעולות על גבי המחשב שלך מטרת השימוש Cookie היא בכדי ששרתי הינה כדי שקליניק ביי קליק  יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

קישורים לאתרים חיצוניים

ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לקליניק ביי קליק אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, קליניק ביי קליק אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות טלפון:052-8695974 .

הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים באשר לשירותים המוענקים באמצעות השירותים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי, או במסגרת ההסכם עליו הינך חתום מול קליניק ביי קליק.

גיל ואחריות כללית

הינך מצהיר כי הינך בגיר מעל גיל 18 וכשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בינך לבין לאומי קארד, הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותים.

הפסקת השירות

אם ברצונך לבטל את השימוש בשירותים, כולם או חלקם, הינך יכול לעשות זאת באחד מהאמצעים הבאים:

באמצעות שיחה טלפונית או הדואר האלקטרוני של האתר.

קליניק ביי קליק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת של 14 יום אליך .

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קליניק ביי קליק שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש בשירותים, כולם או חלקם.

סמכות שיפוט

השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של לאומי קארד להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.